KANDU samler over 6.000 datainteressert ungdom i en landsomfattende organisasjon. Våre medlemmer er en viktig samfunnsgruppe og står for både fremtidens IT-håp, fremtidens innovasjonsskapere og fremtidens utfordrere til det etablerte.

Vil du vite mer hva KANDU mer hva vi står for? Her kan du lese om KANDU sine politiske meninger!

KANDU er også en av aktørene som står bak “Møteplass Datakultur”, som kom ut med en rapport i 2020 om viktigheten av fysiske møteplasser for datainteresserte ungdom. Rapporten bygger på meningene til ungdommer og ungdomsarbeidere om hva slike møteplasser må være og hvorfor de er viktige å ha.

mange-muligheter

KANDU sitt største arrangement, The Gathering, er verdens nest største datafestival, LAN, les mer om TG her, eller på hjemmesidene til selve arrangementet.

Ønsker du å engasjere deg i datakulturpolitikken eller jobbe for interessene til datainteresserte ungdom? Les om hvordan du bli med her!

Kapittel én definerer hvilke mål KANDU skal nå gjennom den daglige driften av organisasjonen i 2021.

KANDU har mesteparten av sine materielle ressurser sentrert på Tøyen. Der finnes det kontorlokaler, tilgang på møte og konferanserom samt et lager med det meste av utstyr som behøves for å arrangere et datatreff. 

Forvaltningsstrategi

I dag har vi en forvaltningsstrategi hvor vi vektlegger tilgjengeligheten til våre ressurser — det skal koste lite energi å finne og benytte seg av utstyret og lokalene KANDU besitter. KANDU skal etterstrebe at både lokaler og utstyr er reelt tilgjengelig for våre medlemmer, arbeidsgrupper og prosjekter. Det betyr at KANDU skal prioritere tilgang fremfor pris i vurderinger rundt innkjøp, lagring og systemer. KANDU skal også støtte grasrotinitiativ til å arrangere aktivitet i KANDUs navn og vise medlemmer tillit hvis de ønsker å iverksette prosjekter. 

KANDU skal i perioden tilstrebe å bygge om lokalet sitt med det mål å ha et lokale som er lett å bruke for arbeidsgrupper og ansatte. Det skal være lysere, ha bedre utforming og være lett tilgjengelig.

Når KANDU sin utstyrspark ikke er i bruk av våre egne prosjekter eller aktiviteter kan utstyret leies ut. KANDU skal tilby sitt utstyr til markedspris såfremt leietaker ikke er en frivillig organisasjon. 

KANDUs ressurser, herunder utstyrsparken, skal forvaltes på best mulig måte for å støtte opp under datamiljøet. Primært skal ressursene brukes for aktivitet retta mot våre egne medlemmer eller rekruttere nye medlemmer og aktive for KANDU. Sekundært skal ressursene brukes av andre frivillige organisasjoner i datamiljøet som skaper aktivitet til gode for hele miljøet. Til slutt kan ressursene leies ut på kommersielt basis.

Det skal i løpet av 2021 lages nye interne systemer for å ha oversiktsbilde over lagret, samt lage en ny utleieoversikt. 

KANDU har som den største og eldste organisasjonen i Norge som jobber med ungdom og data et særskilt ansvar for å ivareta våre medlemmers interesser og vår kulturs historie.

KANDU skal bidra i prosjektgruppen “Møteplass Datakultur” gjennom å være en aktiv aktør i å skape veilederen for Kulturdepartementet.

Prosjektet Pikslar samler og viser fram bredden av digital kultur skapt på datatreff i Norge med alt fra tradisjonell digital kunst som vinnerbidrag i grafikk- og musikkonkurranser til nyskapende og utradisjonelle  kulturuttrykk som programmerte demoer, memes og lignende.

Prosjektet hadde sist i 2012 en stor utstilling hvor man viste fram bredden i datatreff-kultur de siste 20 årene. Prosjektet skal nå oppdateres til å ha med ny aktivitet siden da, nå totalt 30 år, og kulturuttrykk fra andre datatreff enn The Gathering.

Bidrag i kreative konkurranser på The Gathering har en naturlig plass i prosjektet, og det ventes at de aktuelle crewene der aktivt tar del i arbeidet.

KANDU skal arbeide opp mot etablerte institusjoner innen kunst, kultur og historie for å finne en samarbeidspartner for å sette opp en full Pikslar-utstilling med, men også gjøre det mulig med mindre del-utstillinger.

Pikslar skal i neste styreperiode videreutvikles for å reflektere bredden nyskapninger i datamiljøet, fra The Gathering og andre arrangement i Norge, hvor man viser fram digital kultur som er skapt siden sist gang vi hadde utstilling i 2012. Bidrag i kreative konkurranser på The Gathering har en naturlig plass i prosjektet, og det ventes at de aktuelle crewene der aktivt tar del i prosjektet.

KANDU skal i 2021 forsøke å få til et samarbeid med ett eller flere museer for å vise frem det oppdaterte Prosjektet Pikslar.

KANDU skal arbeide aktivt med innspill til Stortingsvalget i 2021, for eksempel ved å delta i innspillsmøter og i debatter, skrive kronikker, levere høringssvar og stille spørsmål. KANDU skal også søke å skape debattarenaer, fysiske som digitale, hvor relevante politiske aktører inviteres for å diskutere KANDUs interesseområder. 

KANDU som organisasjon er stadig i en utviklingsfase. Styringsstruktur på The Gathering er endret, og Styret er mer strategisk enn operasjonelt. Sekretariatet skal undersøke hvilken kompetanse som organisasjonen kan dra nytte av for å forbedre driften og utvikling for organisasjonen, og skal ha som mål å utvide kontoret med én fast ansatt i løpet av denne perioden.

KANDU skal i 2021 jobbe for videreføring og oppfølging av selvgående arbeidsgrupper i organisasjonen. Arbeidsgruppene skal drives frem av frivillige, og skal være et bindeledd mellom frivillige utenom arrangementer. Arbeidsgruppene kan bistå kontoret med å gjennomføre daglig drift og vedlikehold knyttet til området arbeidsgruppen forvalter. Arbeidsgruppene skal også jobbe for å styrke intern kompetanse innen sitt fagområde, fungere som en læringsarena for tidligere og kommende frivillige, og jobbe for å styrke tilbudet KANDU leverer.

Å gjennomføre endringer i organisasjoner tar lang tid og krever aktiv oppfølging. Endringene gjort i KANDU sin styringsstruktur må følges opp.  Styret skal evaluere seg selv ved halvveis inn i styreperioden. Styret skal også gå igjennom alle aktive styringsdokumenter og vurdere hvilke som behøver oppdatering, om noen kan fjernes og om det er behov for nye styringsdokumenter etter organisasjonsendringen.

KANDU skal ha fokus på å få inn nye og yngre styremedlemmer og som et ledd i dette skal det gjennomføres organisasjonsskolering hvor de som ønsker å engasjere seg får muligheten til å få kunnskapen de behøver.

KANDU skal jobbe for å rekruttere medlemmer også utenfor The Gathering.

Dette skal oppnås gjennom å skape synlighet av KANDU og de aktivitetene vi tilbyr. Dette skal også være en målsetning for nye arrangementer. 

KANDU skal se på å skape en større tilhørighet til organisasjonen og anerkjenne de som har og er med på å bygge den opp. Man skal i løpet av perioden starte et prosjekt for å samle informasjon om tillitsvalgte og aktive i KANDU, og finne måter å vise fram samt hedre disse.

KANDU skal være en trygg, samlende og inkluderende organisasjon for datainteressert ungdom. Som del av dette faller det å bygge en sunn og god organisasjonskultur samt definere samlende sosiale kjøreregler, herunder “Code of Conduct” og lignende.

Innen utgangen av 2021 skal sosiale kjøreregler som “Code of Conduct” ferdigstilles, publiseres og implementeres i organisasjonen inkludert våre arrangement som The Gathering.

KANDU skal i 2021 jobbe med en langsiktig visjon og langtidsprogram for organisasjonen. KANDU har i dag ingen styringsdokumenter eller struktur for langsiktige mål, og skal i løpet av 2021 utarbeide en visjon og langtidsmål tilsvarende styringsdokumentene for The Gathering. 

Styret har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med dette frem til Årsmøtet 2021.

KANDU skal jobbe for å øke aktiviteten blant de frivillige / tiltrekke seg flere frivillige, for arrangementer utenfor The Gathering. Medlemsmassen skal oppfordres og utfordres til å skape / delta på nye arrangementer. KANDU skal legge til rette for at medlemmene kan få prøvd ut ideer / skape med støtte fra KANDU, være seg utstyr, lokaler eller økonomiske midler. 

KANDU skal i 2021 fortsette å arrangere The Gathering og fortsette arbeidet med nye arrangementer.
Fokuset i år vil være
– 2.1 Datapartyet The Gathering
– Driften av KANDU

Disse vil komme i annen rekke
– 2.2 Nye prosjekter
– 2.6 KANDU må aktivt arbeide for å engasjere medlemmer
– 2.7 Frivillighetens år 2022

Dette grunnet den pågående pandemien. Om det er ekstra kapasitet og ressurser, samt et ønske om det kan man også arbeide med resterende prosjekter (2.3 Kompetanseheving, 2.4. Norsk Digital Kultur 2.5Prosjekt: Nasjonalt nettverk for innholdsskapere)

The Gathering skal videreføres som et sentralt sted for kunnskapsspredning, interesse dyrking og underholdning. KANDU og TG-ledelsen skal sammen identifisere muligheter for kort- og langsiktige prosjekter som kan bedre The Gathering for crew og/eller deltakere. Ledelsen skal velges av KANDU sitt Styre. KANDU ved styret er prosjekteier og bestiller av The Gathering, og ledelsen vil ha brede fullmakter.

I 2021 skal det arrangeres The Gathering, men vil i år foregå primært online, da man skal være innenfor retningslinjene satt under pandemien. The Gathering 2021 skal arbeidet for å skape TG følelsen og samholdet vi kjenner fra alle tidligere Gatherings.

Visjon og langtidsmål vil fortsatt være retningslinjene for ledergruppen i 2021, men KANDU og TG-ledelsen må sammen jobbe for å fornye disse målsettingene for 2022. 

 I 2021 skal KANDU jobbe mot å arrangere The Gathering 2022 som normalt.

KANDU har midler til å gjennomføre nye og spennende prosjekter. Prosjekter som sikter på å være gjentagende bør ha en plan for selvfinansiering på sikt. Prosjekter som involverer frivillige bør prioriteres, likeledes samarbeid med ikke-kommersielle aktører.

Alle aktive KANDU medlemmer skal lett kunne lage lokale, mindre datapartyer eller tilsvarende med støtte fra KANDU. 

KANDU sine prosjekter skal møte medlemmene der de er – både fysisk og digitalt.

KANDU skal starte et prosjekt med kompetanseheving-tilbud på ledelsesnivå. Prosjektet skal ha høyt nivå og gi reell og langvarig verdi for organisasjonen, våre arrangement, deltakere og våre samarbeidsorganisasjoner. 

Datatreff-miljøet har over lengre tid vist tegn til utfordringer. Noen arrangement vokser seg sterkere mens andre merker problemer med å rekruttere frivillige og deltakere, noe som igjen har medført at vårt miljø har mistet noen datatreff, som igjen har gjort mangfoldet svakere.

Gjennom et samarbeid med andre ikke-kommersielle datatreff-arrangører skal man utveksle kompetanse og erfaringer, og sammen styrke datatreff-miljøet i tiden som kommer.

Mye av formålet med “Prosjekt Storebror” er også dekket av det nye særforbundet for datatreff, Norsk Digital Kultur, som vil forene datatreff-arrangører på tvers av organisasjoner. I stedet for å kun gjennomføre egne aktiviteter skal KANDU kanalisere ressurser gjennom særforbundet der det er hensiktsmessig.

KANDU skal i perioden igangsette eller bistå med flere tiltak for å jobbe med dette. Organisasjonen skal fungere som «storebroren som har flytta ut hjemmefra, har stabil inntekt og har litt mer ressurser enn sine søsken», altså en viktig samarbeidspartner for miljøet uten å ta over.

Eksempler på tiltak:

  • Åpne arrangørtreff
  • Tettere samarbeid med utvalgte arrangører
  • Utveksling av utstyr
  • Rabatterte utleieløsninger
  • Arrangørkonferanse
  • Studieturer til andre arrangement
  • Utarbeiding av arrangør-guide
  • Kartleggingsarbeid blant landets kommuner
  • Markedsundersøkelse for å kartlegge interessen for aktivitet og reaksjon på begrep som “dataparty”, “LAN” og lignende blant “personen i gata”

Innholdsskapere som streamere, bloggere/vloggere, digitale kunstnere, indie musikk- og spillutviklere, og arrangører av store og små arrangement innen digital kultur er viktige for miljøet. Dette er også viktige relasjoner for KANDU og KANDUs arrangement. Det finnes få arenaer der disse kan samles på tvers, lære av hverandre og inngå samarbeid, uten at en organisasjon med økonomisk interesse står bak.

KANDU skal gjennomføre ett eller flere treff for denne målgruppen, med mål om å bygge relasjoner mellom KANDU og dem, og dem imellom, og legge grunnlaget for samarbeid om arrangementer i disse relasjonene.

KANDU skal forsøke å trekke inn partnerskap eller søke offentlig støtte for gjennomføring av treffet.

Medlemmene våre representerer flere aktive miljø, i disse miljøene kan KANDU være en ressurs, nettverksbygger og samarbeidspartner med. KANDU bør derfor arbeide med å kartlegge disse miljøene.

Stortinget har bestemt at 2022 er Frivillighetens år. Her er det mange organisasjoner som planlegger ting gjennom hele året, og KANDU skal selvsagt være blant disse. Det vil bli satt ned en prosjektgruppe som skal arbeide både med planleggingen og gjennomføringen av KANDU sin deltagelse og synlighet i Frivillighetens år 2022. 

**Hentet fra KANDUs arbeidsprogram, vedtatt på årsmøte 2021